Skip to content

तो आधारे आय जिन्दगी जिविहिरा | To Adhare Aay Jindagi Jivihira Song Lyrics Gujarati

To Adhare Aay Jindagi Jivihira Song Lyrics in Gujarati

तो आधारे आय जिन्दगी जीविही रा
ओ यीशु देवा तु सहारो बनी जाजेरा

पडी जाता मा हाथ दोअई लेजेरा
मा आरी सदा तु चालतो रोजेरा

दुःख येय पोडे तोवे संभाळी लेजेरा
तो वचना थी यीशु हिम्मत देजेरा

तो सेवा करो माने बळ तु देजेरा
तो वचना मर्म थी माने बोअई देजेरा

To Adhare Aay Jindagi Jivihira Video Song Gujarati Christian